BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5 điều 3 Luật BHXH 2014, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Như vậy trường hợp bà thay đổi nơi làm việc không ảnh hưởng đến quyền lợi khi hưởng các chế độ về BHXH.