Sao giữ bằng cấp của người lao động?

Bà Lê Thanh Hoa, Giám đốc Công ty Vinh Thành, trả lời: Do người lao động thường xuyên nghỉ việc ngang nên công ty đặt ra quy định này. Tiếp nhận phản ánh của người lao động, công ty đã tư vấn chuyên gia luật và biết được việc giữ văn bằng bản chính là không đúng. Sắp tới, công ty sẽ bãi bỏ quy định này.