Sao lại cấn trừ tiền lương?

Ông Khuất Ngọc Hùng, trợ lý giám đốc, trả lời: Tiền lương bình quân hằng tháng của anh Minh là 8 triệu đồng. Trước đây, công ty có hứa sẽ nâng lương cho anh lên 10 triệu đồng nhưng vì công ty gặp khó khăn nên chưa thực hiện. Khi anh Minh xin nghỉ việc, công ty đồng ý và đề nghị anh báo trước 30 ngày để công ty có thời gian sắp xếp nhân sự nhưng anh lại nghỉ ngang. Vì vậy, anh Minh phải bồi thường cho công ty 1 tháng tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước.