Sao phải đóng phí học nghề?

Ông Lê Minh Quang, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty có tuyển dụng một số lao động để đào tạo, sử dụng. Hai bên có ký hợp đồng đào tạo nghề. Học phí cho mỗi khóa đào tạo 3 tháng là 2 triệu đồng, nếu sau này NLĐ được tuyển dụng, ký hợp đồng chính thức thì sẽ được trả lại. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã đối chiếu với các quy định hiện hành và biết rằng công ty làm như vậy là không đúng. Do vậy, sắp tới công ty sẽ trả lại học phí, giao NLĐ giữ 1 bản hợp đồng học nghề và trả lương đầy đủ cho những sản phẩm NLĐ làm ra trong thời gian học nghề.