Quyết định 2276/QĐ-TTg vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Trong nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW, Nghị quyết 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Sẽ hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong 2021 - Ảnh 1.

Năm 2021, sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Đặc biệt, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động hiệu quả và làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức...

H.Lê