Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ. Dự thảo luật gồm 3 Điều, trong đó: Điều 1 sửa đổi, bổ sung 18 Điều, Khoản của Luật Cán bộ- Công chức; Điều 2 sửa đổi, bổ sung 11 Điều, Khoản của Luật Viên chức và Điều 3 hiệu lực thi hành.

Về chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ người có tài năng, Chính phủ sẽ quy định khung cơ chế, chính sách và phân cấp cho bộ, ngành, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể quy định chi tiết. Đặc biệt, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức sẽ được bổ sung quy định đánh giá định lượng, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương, bảo đảm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dân chủ, khách quan. Phân loại công chức cũng sẽ không khống chế số lượng ngạch công chức từ cao xuống thấp chỉ có 4 loại (A, B, C, D) như trước đây, mà giao cho Chính phủ quy định cụ thể thứ bậc các ngạch công chức chuyên ngành từ cao xuống thấp để tạo cơ sở thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm và trả lương theo vị trí việc làm.

Sẽ trả lương cho công chức- viên chức theo vị trí việc làm - Ảnh 1.

Công chức BHXH TP HCM phục vụ người dân đến làm thủ tục

Bên cạnh đó, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung các loại hợp đồng làm việc gồm: Xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Với hợp đồng xác định thời hạn áp dụng đối với người mới trúng tuyển vào viên chức và kể từ ngày luật có hiệu lực; tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn… 

Dự thảo cũng bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác, nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, nhằm thể chế hóa nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.

Dự kiến, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU