Ngoài ra, các cán bộ CĐ còn được nghe phổ biến một số quy định về AT-VSLĐ; nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thực hiện AT- VSLĐ trong doanh nghiệp và vai trò của CĐ trong việc tổ chức thực hiện.

T.Nga