tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; các quy định luật pháp, chính sách đối với công tác phòng chống tệ nạn mại dâm; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn... Đặc biệt, các hội viên còn được nghe báo cáo tham luận về các mô hình truyền thông do các báo cáo viên của các tỉnh trình bày.

P.Hiền