Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng CĐ Na Uy (LO), kéo dài từ ngày 11 đến 13-11. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ trao đổi và thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Vai trò CĐ trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kinh nghiệm hoạt động hòa giải cơ sở, vận động CNVC-LĐ học tập, nâng cao trình độ; vận động CNVC-LĐ tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

 

N.Công