Tập huấn nghiệp vụ tài chính cho cán bộ Công đoàn

Tại buổi tập huấn, cán bộ CĐ được triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định mới về quản lý tài chính CĐ như: Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu trong các cơ quan CĐ; Quyết định 1908/QĐ-TLĐ về quản lý tài chính, tài sản CĐ và thu, phân phối nguồn thu…; Quyết định số 1933/QĐ-TLĐ về chế độ chi tổ chức đại hội CĐ các cấp...

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ kế toán CĐ được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thực tế trong thực hiện công tác kế toán, tài chính CĐ nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

H.Huyền