Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của đội ngũ cán bộ MTTQ quận, huyện và cơ sở đối với các chủ trương của TP và Nhà nước về công tác phòng chống ma túy đồng thời nâng cao trách nhiệm của Mặt trận trong công tác phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể thành viên thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm. Trong chương trình tập huấn, MTTQ TP cũng triển khai đề án “Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”, quy chế hồi gia trong năm 2005 và những năm sau.

H.Đào