Nội dung tập huấn tập trung vào 3 chuyên đề: Khái niệm cơ bản về giới, bình đẳng giới, nội dung bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; lồng ghép giới trong việc xây dựng nội dung, chương trình thông tin, truyền thông.

Chương trình tập huấn nằm trong kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn TPHCM năm 2012 và 2013 của UBND TPHCM.

P.Anh