Kết quả: Tại 40 DN đã thành lập CĐ cơ sở, có 11 DN có đảng viên đang làm việc, trong đó có 6 DN có từ 3 đến 11 đảng viên. Tổng số đảng viên đang làm việc tại các DN trên là 39 người, hầu hết đang sinh hoạt Đảng tại địa phương. Qua đợt khảo sát trên, Quận ủy Gò Vấp giao trách nhiệm cụ thể cho LĐLĐ quận chọn một số DN có đủ điều kiện chuẩn bị và đề xuất địa phương thành lập chi bộ Đảng. Nguyên tắc chung là sau khi DN đã thành lập chi bộ Đảng, đảng viên sẽ được chuyển sinh hoạt Đảng về DN. Để hỗ trợ LĐLĐ quận, trước mắt quận ủy sẽ làm việc với Câu lạc bộ DN quận để tuyên truyền, vận động các DN.

C.Nguyên