Đây là các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ BHXH, thuế, không cắt giảm lao động, thực hiện tốt phương án "3 tại chỗ", tích cực hỗ trợ và chăm lo tốt người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp đều thưởng Tết cao cho người lao động (từ 1,5 đến 3 tháng lương/người), tặng quà Tết, lì xì vào đầu năm. 

H.Đào