(NLĐ) - Ban Bí thư vừa có kết luận đồng ý lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân” theo đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ban Bí thư lưu ý Tổng LĐLĐ Việt Nam căn cứ tình hình thực tế hướng dẫn tổ chức thực hiện “Tháng Công nhân” hằng năm, với phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của CNVC-LĐ. Trong đó, tập trung cho hoạt động tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết những khó khăn, bức xúc của CNVC-LĐ, thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong “Tháng Công nhân”.

V.Tùng