Hơn 100 thành viên ban thanh tra nhân dân đã được tập huấn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của ban thanh tra nhân dân và trách nhiệm của ban chấp hành CĐ, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, thanh tra nhà nước đối với hoạt động của ban thanh tra nhân dân…

Đặc biệt, báo cáo viên nhấn mạnh: Luật CĐ quy định cùng với ban thanh tra nhân dân, CĐ cũng tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

H.Đào