BHXH TP HCM trả lời: Tại thời điểm cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT, nếu cơ sở KCB mà NLĐ đăng ký KCB BHYT ban đầu đã vượt định mức thì cơ quan BHXH sẽ liên hệ đơn vị sử dụng lao động đề nghị thông báo cho NLĐ để họ chọn cơ sở KCB khác theo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng quý.