Trong đó, nội dung nổi bật là tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Như vậy, nhiều khoản thu nhập của công chức tăng lên đáng kể từ ngày 1-7-2020.

Lương công chức tăng nhiều nhất đến 880.000 đồng/tháng

Hiện nay, lương của công chức vẫn được tính theo công thức. Trong đó, Khi mức lương cơ sở tăng thêm 110.000 đồng/tháng thì hệ số lương cao nhất với các đối tượng công chức nêu tại phụ lục kèm Nghị định 204/2004 cụ thể như sau: (Đơn vị: đồng/tháng)

STT

Đối tượng

Hệ số

Mức lương đến 30-6-2020

Mức lương từ 1-7-2020

Mức tăng

1

Loại A3.1

8,0

11.920.000

12.800.000

880.000

2

Loại A3.2

7,55

11.249.500

12.080.000

830.500

3

Loại A2.1

6,78

10.102.200

10.848.000

745.800

4

Loại A2.2

6,38

9.506.200

10.208.000

701.800

5

Loại A1

4,98

7.420.200

7.968.000

547.800

6

Loại A0

4,89

7.286.100

7.824.000

537.900

7

Loại B

4,06

6.049.400

6.496.000

446.600

8

Loại C.1

3,63

5.408.700

5.808.000

399.300

9

Loại C.2

3,48

5.185.200

5.568.000

382.800

10

Loại C.3

3,3

4.917.000

5.280.000

363.000

Căn cứ các bảng trên, có thể thấy, tăng lương cơ sở thì lương của công chức cũng tăng theo với mức tăng cao nhất lên đến 880.000 đồng/tháng.

Thu nhập của công chức đồng loạt tăng trong năm mới - Ảnh 1.

Tăng lương cơ sở thì lương của công chức cũng tăng theo với mức tăng cao nhất lên đến 880.000 đồng/tháng

Hàng loạt phụ cấp của công chức tăng mạnh từ 1-7-2020

Không chỉ lương mà phụ cấp được tính theo mức lương cơ sở của các đối tượng công chức này cũng tăng khá nhiều từ 1-7-2020. Trong đó, các khoản phụ cấp này cũng được tính theo công thức: Phụ cấp = Lương cơ sở x Hệ số.

Như vậy, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì các loại phụ cấp của công chức cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, phải kể đến 5 loại phụ cấp: Phụ cấp khu vực: Gồm 7 hệ số là 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0. Do đó, khi lương cơ sở tăng thì mức tăng cao nhất của phụ cấp khu vực là 1.100.000 đồng/tháng và mức tăng thấp nhất là 11.000 đồng/tháng; Phụ cấp lưu động: Gồm 3 hệ số là 0,2; 0,4 và 0,6. Trong năm 2020, loại phụ cấp này sẽ tăng cao nhất là 66.000 đồng/tháng, thấp nhất là 22.000 đồng/tháng; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Gồm 04 mức hệ số là 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4. Như vậy, mức tăng phụ cấp lưu động cao nhất là 44.000 đồng/tháng, mức tăng thấp nhất là 11.000 đồng tháng; Phụ cấp trách nhiệm công việc: Trong năm 2020, mức tăng thấp nhất là 11.000 đồng/tháng; cao nhất với người làm công tác bảo vệ cơ mật mật mã là 33.000 đồng/tháng, với người đòi hỏi công việc trách nhiệm cao là 55.000 đồng/tháng...

Mức khen thưởng Đảng viên đồng loạt tăng

Giống với mức lương và phụ cấp của công chức, Đảng viên cũng được tăng mức khen thưởng trong năm 2020 khi mức lương cơ sở tăng.

Theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW năm 2015 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng viên sẽ được khen thưởng trong 2 dịp là định kỳ và không theo định kỳ.

Trong đó, trong năm 2020, lương cơ sở tăng thì mức khen thưởng định kỳ của Đảng viên cũng tăng theo gồm: (Đơn vị: đồng/tháng)

Hình thức

Mức thưởng đến 30-6-2020

Mức thưởng từ 1-7-2020

Mức tăng

Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm

447.000

480.000

33.000

Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền

1,49 triệu

1,6 triệu

110.000

Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền

2,235 triệu

2,4 triệu

165.000

Đại biểu HĐND các cấp cũng được tăng mức hoạt động phí

Căn cứ theo điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương.

Theo đó, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đặc biệt, khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020 thì nhóm đối tượng này cũng bị tác động không nhỏ. Trong đó, lương và phụ cấp cũng tăng lên, cụ thể: Đại biểu HĐND cấp tỉnh: Lương tăng thêm 15.400 đồng/tháng và mức hoạt động phí tăng thêm 55.000 đồng/tháng; Đại biểu HĐND cấp huyện: Lương tăng thêm 13.200 đồng/tháng và mức hoạt động phí tăng thêm 44.000 đồng/tháng; Đại biểu HĐND cấp xã: Lương tăng thêm 11.000 đồng/tháng và mức hoạt động phí tăng thêm 33.000 đồng/tháng...

H.Lê