Đối hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên: Điểm b, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định: "b.1) - Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi. b.2) - Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc HĐLĐ thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần."

Như vậy, cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 7 bậc thuế với 7 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%).

Phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Căn cứ điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất. Trong đó: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Thuế thu nhập cá nhân của người làm việc nhiều nơi - Ảnh 1.

Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 7 bậc thuế với 7 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%)

Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ được quy định như sau:

TT

Loại giảm trừ

Mức giảm trừ


Mức giảm trừ gia cảnh

1

Giảm trừ cho người nộp thuế.

- 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).

Giảm trừ cho người phụ thuộc.

- 3,6 triệu đồng/người/tháng.


Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

2

- Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

- Theo tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm vào lương của người lao động:

+ BHXH: 8%;

+ BHYT 1.5%;

+ Bảo hiểm thất nghiệp: 1%.

- Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm).


Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

3

Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

- Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.


Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP.

- Phải có giấy tờ chứng minh việc đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Với HĐLĐ dưới 3 tháng: Điểm i, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: "Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký HĐLĐ (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, điều 2 Thông tư này) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".

Như vậy, người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 2 công ty), trong đó có nơi không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập (cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi thì không được làm cam kết để tạm thời không bị khấu trừ).

H.Lê