Ngoài việc phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, các đại biểu cũng được cập nhật thông tin về các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới.

Ban Nữ công LĐLĐ quận Thủ Đức đề nghị cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật Bình đẳng giới; xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như bình đẳng giữa nam và nữ trong việc làm, đào tạo; tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình.

K.Chi