Theo đó, chế độ trợ cấp một lần được tính theo số năm thực tế tham gia kháng chiến: Từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng một lần bằng 2,5 triệu đồng; trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi, cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Về chế độ trợ cấp hằng tháng, những người được xét hưởng là TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa. Mức trợ cấp hằng tháng bằng 360.000 đồng.

B.Ngọc