1. Đoàn viên, người lao động bị dương tính với SARS-CoV-2 trước ngày 15-12-2021 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 15-12-2021, chưa nhận hỗ trợ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ thì:

Được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15-12-2021. Những trường hợp này không thực hiện chi theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời vướng mắc về chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F0 - Ảnh 1.

2. Những trường hợp bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1-3-2022 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 1-3-2022, được các cấp Công đoàn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất vào ngày 31-3-2022:

Thuộc diện hỗ trợ theo quy định của Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động đã có Quyết định 4292/QĐ-TLĐ dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 1-3-2022.

A.Khánh