Trả lương căn cứ vào tay nghề

Ông Võ Thanh Tuấn, giám đốc công ty, trả lời: Tháng 7-2016, công ty ban hành chính sách tiền lương mới. Theo đó, người lao động (NLĐ) được trả lương theo tay nghề, bậc thợ. Công ty đã nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn bậc thợ và tập huấn cho NLĐ 2 tháng trước khi kiểm tra, xếp bậc. Trong thực tế, nhiều công nhân tuy mới tuyển nhưng trước đó đã làm việc ở nơi khác, có tay nghề xếp loại khá, giỏi nên được xếp bậc thợ cao hơn những người làm lâu năm nhưng tay nghề thấp. Tuy vậy, công ty cũng có chính sách thâm niên để bù đắp cho những công nhân có quá trình gắn bó. Theo đó, những công nhân làm việc từ 5 năm trở lên sẽ được phụ cấp thâm niên 300.000 đồng/tháng.