Tranh chấp lao động tập thể tăng

Ngoài ra, còn có 26 vụ ngừng việc tập thể với 105.781 người tham gia để phản đối điều 60 Luật BHXH.

Để cải thiện tình hình, công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm được sở đặt ra là triển khai thí điểm xây dựng hồ sơ quan hệ lao động đối với doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động tập thể, tiếp tục triển khai đề án quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Cơ quan quản lý lao động sẽ tăng cường giám sát việc trả lương, thưởng Tết và triển khai áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tại các doanh nghiệp.

M.Chi