Ngoài củng cố, kiện toàn bộ máy bảo hộ lao động, tổng công ty đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc tập trung rà soát và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như đo đạc môi trường, cải thiện điều kiện làm việc; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Song song đó, các doanh nghiệp phải tăng cường phổ biến pháp luật về bảo hộ lao động; tổ chức tổng kiểm tra về AT - VSLĐ - PCCN; thăm hỏi, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động.

V.Tùng