Việc tăng lương cơ sở từ 1-7-2020 không chỉ ảnh hưởng tới tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước mà còn tác động không nhỏ tới các khoản trợ cấp của người lao động (NLĐ).

1. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

Căn cứ pháp lý: Điều 29, điều 41 Luật BHXH 2014, NLĐ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản được hưởng trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 30% x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày. Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 30% x 1,6 triệu đồng = 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng/ngày).

2. Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Căn cứ pháp lý: Điều 38 Luật BHXH 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng. Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 2 x 1,6 triệu đồng = 3,2 triệu đồng (tăng 220.000 đồng).

Trợ cấp dưỡng sức, thai sản, tai nạn lao động sẽ tăng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Năm 2020, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở

3. Trợ cấp 1 lần khi suy giảm khả năng lao động từ 5 - 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

Căn cứ pháp lý: Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) 20153. Trợ cấp 1 lần khi suy giảm khả năng lao động từ 5 - 30% do TNLĐ. BNN.

Căn cứ pháp lý: Điều 48 Luật AT-VSLĐ 2015, NLĐ suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 5 x 1,49 triệu đồng = 7,45 triệu đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 0,5 x 1,49 triệu đồng = 745.000 đồng.

Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 5 x 1,6 triệu đồng = 8 triệu đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 0,5 x 1,6 triệu đồng = 800.000 đồng (tăng tối thiểu 550.000 đồng).

4. Trợ cấp hàng tháng khi suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ, BNN

Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật AT-VSLĐ 2015, NLĐ suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 30% x 1,49 triệu đồng/tháng = 447.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 2% x 1,49 triệu đồng/tháng = 29.800 đồng/tháng.

Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 30% x 1,6 triệu đồng/tháng = 480.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 2% x 1,6 triệu đồng/tháng = 32.000 đồng/tháng (tăng tối thiểu 33.000 đồng/tháng).

5. Trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt liệt 2 chi hoặc bị tâm thần

Căn cứ pháp lý: Điều 52 Luật AT-VSLĐ 2015, hàng tháng, NLĐ được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 1,49 triệu đồng/tháng. Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 110.000 đồng/tháng).

6. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật

Căn cứ pháp lý: Điều 54 Luật AT-VSLĐ 2015, NLĐ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật được hưởng trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 30% x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày. Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 30% x 1,6 triệu đồng = 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng/ngày).

7. Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ, BNN

Căn cứ pháp lý: Điều 53 Luật AT-VSLĐ 2015, thân nhân NLĐ được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 36 x 1,49 triệu đồng = 53,64 triệu đồng. Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 36 x 1,6 triệu đồng = 57,6 triệu đồng (tăng 3,96 triệu đồng).

8. Lương hưu tối thiểu hàng tháng

Căn cứ pháp lý: Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức lương hưu thấp nhất bằng 1,49 triệu đồng. Từ 1-7-2020: Mức lương hưu thấp nhất bằng 1,6 triệu đồng (tăng 110.000 đồng).

9. Trợ cấp mai táng

Căn cứ pháp lý: Điều 66 Luật BHXH 2014, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 10 x 1,49 triệu đồng = 14,9 triệu đồng. Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 10 x 1,6 triệu đồng = 16 triệu đồng (tăng 1,1 triệu đồng).

10. Trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ pháp lý: Điều 68 Luật BHXH 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Từ 1-1-2020: Mức trợ cấp bằng 50% x 1,49 triệu đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng; với thân nhân không có người nuôi dưỡng trực tiếp thì mức trợ cấp bằng 70% x 1,49 triệu đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng.

Từ 1-7-2020: Mức trợ cấp bằng 50% x 1,6 triệu đồng/tháng = 800.000 đồng/tháng; với thân nhân không có người nuôi dưỡng trực tiếp thì mức trợ cấp bằng 70% x 1,6 triệu đồng/tháng = 1.120.000 đồng/tháng (tăng tối thiểu 55.000 đồng/tháng).

H.Lê