Trợ cấp một lần khi  nghỉ hưu

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Ông có thời gian đóng BHXH 36 năm 2 tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính như sau: Từ năm thứ 31 đến năm thứ 36 (tổng cộng 6 năm), cứ mỗi năm ông được trợ cấp 1/2 tháng lương bình quân. Do thời gian đóng BHXH của ông có 2 tháng lẻ, được tính tròn thành nửa năm, trợ cấp một lần sẽ là 0,25 tháng lương bình quân. Như vậy, thời gian 6 năm 2 tháng của ông sẽ được trợ cấp một lần tương ứng 3,25 tháng lương bình quân.