Theo đó, một trong những quy định được sửa đổi, bổ sung so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009 là về các trường hợp thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn.

Tại Luật Dân quân tự vệ năm 2009, chỉ có 2 trường hợp được thôi nghĩa vụ là: Sức khỏe bị suy giảm có kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên và do hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất.

Hiện nay, Quốc hội bổ sung thêm một số trường hợp được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn gồm: Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; Có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an; Có giấy báo và vào học ở các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất bắt buộc phải có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức…

Luật này có hiệu lực từ 1-7-2020.

H.Lê