Theo đó, Nghị quyết quy định điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Từ ngày 1-7-2019: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng  - Ảnh 1.

Thời điểm điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người người có công với cách mạng được thực hiện từ 1-7-2019 và được đảm bảo kinh phí từ ngân sách trung ương.

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU