5 năm qua, CĐ Viễn thông TP đã triển khai nhiều phong trào thi đua như “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Đóng góp nhỏ - Hiệu quả lớn”, “Mỗi CB-CNV là một tiếp thị viên”, “Người dẫn đầu phong trào chất lượng”, “Thi đua tiết kiệm”... Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình xuất sắc. 56 cán bộ CĐ được tôn vinh là những cá nhân tiêu biểu trong việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức chăm lo thiết thực đời sống mọi mặt cho người lao động.
M.Đức