Với phương châm “Tiết kiệm - chủ động - hợp tác - chia sẻ và trách nhiệm”, CNVC-LĐ tổng công ty đã học Bác trong công việc hằng ngày, gắn học tập với thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức tốt hội nghị người lao động, tham gia xây dựng thỏa ước tập thể...

Tuyên dương điển hình học tập Bác

Dịp này, hội nghị đã giao lưu với 3 cá nhân tiêu biểu là bà Đặng Thị Phương Ninh (Phó Tổng Giám đốc Vissan), ông Trần Tiến Lợi (nhân viên Trung tâm Phân phối Satra) và ông Võ Ngọc Hải (nhân viên bảo vệ siêu thị Sài Gòn). Công đoàn tổng công ty cũng tuyên dương 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

N.Hà