Tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến

Các cá nhân và tập thể điển hình giao lưu tại hội nghị

Căn cứ vào đặc thù sản xuất - kinh doanh tại đơn vị, hằng năm, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã chủ động phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, điển hình như phong trào “Vì người thợ”, “Ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và “90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch”.

Từ các phong trào thi đua, nhiều gương điển hình đã xuất hiện như: anh Nguyễn Thành Đông, tổ trưởng ca hồ nhuộm Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn Joubo, có sáng kiến tận dụng chỉ thừa, tiết kiệm 120 triệu đồng/năm; chị Phạm Thị Huệ, Xí nghiệp May An Nhơn - Công ty CP Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, cải tiến thao tác giúp tăng năng suất, thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/tháng...

Dịp này, công ty đã khen thưởng 45 tập thể và 94 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

H.Đào