Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, khẳng định: Công tác tuyên giáo CĐ luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của giai cấp công nhân; là bộ phận quan trọng trong hệ thống công tác tuyên giáo của Đảng và giữ vai trò to lớn trong việc thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục của tổ chức CĐ.

Theo các đại biểu, trong tiến trình hội nhập, phát triển của đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ cũng không ngừng lớn mạnh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ, nhất là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
 
Dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho một số cán bộ CĐ.
N.Quyết