Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn như  40 năm ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 127 năm ngày Quốc tế Lao động; 84 năm ngày thành lập tổ chức CĐ...

Các cấp CĐ cần tổ chức tuyên truyền  bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở các vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa...

H.Đào