Tuyên truyền về cổ phần hóa cho người lao động

Tại hội nghị, ban giám đốc đã phổ biến và giải đáp các thắc mắc của NLĐ về quy trình cổ phần hóa. Cụ thể là chế độ đối với NLĐ sau khi cổ phần hóa, quyền được mua cổ phần ưu đãi, vai trò của tổ chức Công đoàn; việc chia quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp; chế độ cho lao động dôi dư… Ban giám đốc sẽ tiếp tục thông tin đến từng bộ phận trong quá trình cổ phần hóa để tất cả NLĐ nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

T.Nga