Theo đó, CĐ cơ sở phải tăng cường truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên bản tin, băng rôn, pa nô, áp phích và các phương tiện thông tin. Bên cạnh đó, phải tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tự phòng tránh lây nhiễm HIV và cách thức tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

T.Nga