Ngoài đầu tư trang thiết bị, Tổng LĐLĐ VN yêu cầu các cấp CĐ tăng cường sử dụng internet để trao đổi thông tin, báo cáo; bảo đảm điều kiện kỹ thuật để cán bộ CĐ có thể truy cập internet, gửi và nhận thông tin, báo cáo, sử dụng hộp thư điện tử, khai thác tài liệu, văn bản trên mạng internet. Bên cạnh đó, cần tăng cường sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác CĐ, đặc biệt là các phần mềm của Tổng LĐLĐ VN, như phần mềm quản lý thông tin điều hành, quản lý tài chính, tài sản CĐ.

 
Tổng LĐLĐ VN lưu ý các cấp CĐ xây dựng trang tin điện tử để giao tiếp với đoàn viên và người lao động; đồng thời kết nối, trao đổi tin, bài với trang tin điện tử của Tổng LĐLĐ VN.
K.Chi