Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) phải nghiên cứu tổ chức các loại hình phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT nhằm thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVC-LĐ.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội CĐ xây dựng kế hoạch tổ chức, tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực tham gia phòng chống tội phạm, ma túy…

H.Đào