Khi hoàn thành, trung tâm sẽ là nơi triển lãm, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức chợ phiên, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; giới thiệu sản phẩm của nông dân trên địa bàn TP.

H.Nga