Theo đó, đối với các công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty Nhà nước nếu đăng ký tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 204/CP thì vận dụng quy định tại Thông tư số 23 của Bộ LĐ-TB-XH để xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty. Riêng việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp này được quy định tại Nghị định 152/CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư 03 của Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn thi hành Nghị định 152/CP.

H.Nga