Với việc nhận được giấy phép này, các OSP mới sẽ có đủ điều kiện để triển khai dịch vụ điện thoại Internet (Internet Telephony) vì đây là dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet mà chỉ các OSP mới được phép cung cấp. Được biết, 7 doanh nghiệp này đã có thời gian thử nghiệm kỹ thuật dịch vụ điện thoại Internet trước khi được cấp phép OSP và đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ.

N.Lâm