Danh sách 29 website quảng bá doanh nghiệp vào vòng 2:

Danh sách 22 website theo hướng TMĐT vào vòng 2:

Logo và đường kết nối với 51 website vào vòng 2 được đăng tải trên chuyên trang Web Vàng http://webvangvn.nld.com.vn/

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục chấm điểm và công bố 30 website tiêu biểu năm 2008 vào đầu tháng 6-2009.

BAN TỔ CHỨC