Nhiều chuyên đề của nước ngoài như "Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh"; "Cung cấp chăm sóc sức khỏe thông minh bằng hệ thống điện tử sáng tạo và toàn diện"; "Mô hình trung tâm CNTT y tế New Zealand"… được chia sẻ tại hội thảo. Ngành Y tế TP HCM cũng "trình làng" một số đề tài như "Ứng dụng "Teleconsultation" để kết nối bác sĩ chăm sóc ban đầu tại trạm y tế với bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện lớn tuyến cuối trên địa bàn TP". Từ năm 2016, Sở Y tế TP ban hành khuyến cáo đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong quản lý bệnh viện, hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh với những chiến lược cụ thể. Dịp này, hội đồng bình chọn cũng công bố và trao giải thưởng "Y tế thông minh" năm 2019 của ngành Y tế TP cho các sản phẩm trong số 20 sản phẩm "Y tế thông minh" vào vòng 3.

Ng.Thạnh