Hội thảo thuộc diễn đàn trao đổi học thuật châu Á - Thái Bình Dương - diễn đàn quốc tế thường niên giữa các trường đại học với mục tiêu góp phần trao đổi học thuật, kết quả nghiên cứu khoa học và đào tạo. 

11 tham luận chuyên ngành do hơn 20 chuyên gia của Việt Nam và các nơi trình bày đã tập trung vào các vấn đề: giải pháp công nghệ trong du lịch; giáo dục công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu và phát triển du lịch kiểu mới; tái quy hoạch du lịch hậu Covid-19... nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hậu Covid-19.

H.Dũng