Theo đó, có 75 ứng viên được công nhận chức danh Giáo sư (có 1 ứng viên được xét công nhận đạt tiêu chuẩn trường hợp đặc biệt) và 349 ứng viên được công nhận chức danh phó Giáo sư.

Danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư cụ thể như sau:

- Chức danh Giáo sư:

424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 1.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 2.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 3.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 4.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 5.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 6.

- Chức danh phó Giáo sư:

424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 7.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 8.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 9.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 10.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 11.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 12.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 13.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 14.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 15.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 16.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 17.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 18.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 19.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 20.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 21.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 22.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 23.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 24.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 25.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 26.
424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư - Ảnh 27.
H. Lân