Theo đó, việc cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ dựa trên điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa; điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Tùy theo đặc điểm của từng trường, hiệu trưởng quy định áp dụng 1 hoặc 2 trong 3 điều kiện nêu trên để cảnh báo kết quả học tập của sinh viên và quy định số lần cảnh báo kết quả học tập nhưng không vượt quá 2 lần liên tiếp.
H.L.Anh