- Ông Nguyễn Trọng Cường, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức, trả lời: Học sinh được phân tuyến ở đâu sẽ học tại trường đó. Kế hoạch tổ chức lớp tăng cường tiếng Anh còn phải chờ kết quả nhận học sinh của các trường tiểu học trên cơ sở trường nào có điều kiện như sĩ số học sinh/lớp ít, có phòng học, giáo viên đầy đủ. Đồng thời, việc mở lớp tăng cường tiếng Anh cũng phải theo quy hoạch vùng để học sinh sau này lên lớp 6 được liên tục. Do vậy, trường nào có lớp tăng cường tiếng Anh phòng GD-ĐT sẽ thông báo cho phụ huynh biết sau.

hongphan@...