Công bố Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nông lâm TPHCM - Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nông lâm TPHCM

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Nông lâm TPHCM là ông Bùi Ngọc Hùng. 20 thành viên khác trong hội đồng trường đến từ nhiều thành phần từ đại diện cơ quan chủ quản, đại diện người học, đại diện giảng viên, đại diện cán bộ viên chức đến đại diện ngoài trường bao gồm đến từ doanh nghiệp, từ cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học uy tín,...

Khoản 2, Điều 16, sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học 2018, Hội đồng trường có nhiệm vụ Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học…

Công bố Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nông lâm TPHCM - Ảnh 2.

Danh sách 21 thành viên Hội đồng trường ĐH Nông lâm TP HCM

Huy Lân