Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa, ủy ban này đã có báo cáo về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông đối với môn lịch sử bậc THPT. Sau thời gian lấy ý kiến, đa số không đồng tình đối với việc đưa môn lịch sử bậc THPT thành môn tự chọn vì nhiều lý do.

Thứ nhất, lịch sử là môn học giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử, từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Thứ hai, học sinh THPT có tuổi từ 15-17 - lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, xã hội và về các nguyên tắc, quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh THPT là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam. Nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử ở cấp THPT (số lượng có thể lên tới 50% học sinh), các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này.

Thứ ba, ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, môn lịch sử trong chương trình THPT luôn là môn học bắt buộc...

Ngoài ra, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cũng đưa ra 3 khả năng khi môn lịch sử cấp THPT là môn học tự chọn. Trường hợp học sinh chọn môn lịch sử là 1 trong 5 môn học tự chọn thì sẽ học 210 tiết/3 năm học (tăng 70 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Nếu học sinh lựa chọn môn lịch sử là 1 trong 5 môn học tự chọn, đồng thời lựa chọn chuyên đề học tập là môn lịch sử thì sẽ học 315 tiết/3 năm học (tăng 175 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006). Nhưng nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử thì thời lượng học trong 3 năm ít hơn Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 140 tiết.

Vì các lý do trên, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn học lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc. Sau khi nghe thảo luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yến Anh