Theo đó, từ năm học 2009-2010, các sở phải triển khai tích hợp nội dung bảo vệ môi trường đến tất cả các trường, đối với cấp THCS là ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, sinh học, công nghệ; đối với cấp THPT là ngữ văn, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ. Nguyên tắc tích hợp là lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung, làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn và không làm quá tải bài học.

H.Dung